Vertrouwenspersoon nodig?

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebeid van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Bel het vertrouwenspunt Sport, 0900 – 2025590 (gebruikelijke belkosten)

Of meld je bij de vertrouwenspersoon van HHZD.

Aanname beleid trainer en coach

Wanneer er een nieuwe trainer en/of coach aangemeld wordt, wordt er een VOG aangevraagd. Dit VOG wordt aangevraagd op het profiel Personen, belast zijn met de zorg voor minderjarigen en belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen.

Wanneer dit VOG niet afgegeven kan worden zal de aanmelding niet doorgaan.

Voor de gedragsregels binnen HHZD voor trainers en coaches klik hier

(als je dan op klik hier klikt kom je op het blad op de volgende pagina. Ook zou deze erbij kunnen staan als PDF link)

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen over dit onderwerp: www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag of u kunt uw vraag neerleggen bij het bestuur hhzd@handbal.nl

Gedragsregels binnen HHZD

Overeenkomstig NOC*NSF voor leiders/trainers binnen de vereniging genoemd als trainer en coach.

 • De leider/trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De leider/trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De leider/trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de leider/trainer en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De leider/trainer mag de sporter niet opeen zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de leider/trainer deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtdelen, billen of borsten.
 • De leider/trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De leider/trainer zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer en hotelkamer.
 • De leider/trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de leider/trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De leider/trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de leider/trainer aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De leider/trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leider/trainer in de geest hiervan te handelen.